• Školský poriadok pre žiakov SZUŠ Diamonds

    

        Školský poriadok (ďalej len ŠP) SZUŠ Diamonds je súbor princípov a pravidiel pre žiakov SZUŠ Diamonds, ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy v súlade s výchovno-vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi normami. Jeho rešpektovanie je predpokladom vytvorenia príjemnej školskej atmosféry.

        Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do SZUŠ Diamonds, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom.

    

   Práva žiakov

        Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných normách spoločnosti. Žiaci sú povinný dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti.

    

   Každému žiakovi SZUŠ prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo:

   • Všeobecnej deklarácii ľudských práv,
   • Deklarácii práv dieťaťa prijatej OSN v roku 1959,
   • Dohovore o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 prijatom OSN
   • a v ďalších medzinárodných paktoch a deklaráciách o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia.

    

   Žiak má právo na:

   • Vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých.
   • Výchovu a vzdelávanie v zdravom prostredí.
   • Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku.
   • Ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (1x do roka oboznámený a preškolený triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia.)
   • Vlastný názor a slobodu prejavu. Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku a základné práva a slobody iných a svoje.
   • Vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania.
   • K preberanej téme vysloviť svoj názor a klásť otázky.
   • Na otvorenú komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a tolerancie.
   • Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním.
   • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.
   • Výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií.
   • Úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti.
   • Dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.
   • Žiak má právo byť informovaný o svojom priebežnom hodnotení a má právo na zdôvodnenie hodnotenia.
   • V odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie.
   • Individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.
   • Na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu a rozumových schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca.

    

    

   Povinnosti žiakov

   • Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.
   • Všetci žiaci sú povinní chrániť vlastné zdravie i zdravie spolužiakov a iných ľudí (počas vyučovania, ako i na podujatiach organizovaných školou), dbať o čistotu a poriadok a ochranu majetku v škole a v jej okolí, dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania, upozorňovať na nedostatky, hľadať a navrhovať riešenia, ktoré by pomohli skvalitňovať výchovno-vzdelávací program školy.
   • Všetci žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.
   • Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správať spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole.
   • Úctivo a zdvorilo sa správať k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraviť.
   • Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov.
   • Nevykláňať sa z okna a nevysedávať na okne.
   • V priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou sa prísne zakazuje fajčiť, prechovávať alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky. Zároveň sa zakazuje do školy alebo počas činností organizovaných školou nosiť akékoľvek zbrane, nožíky, vreckové nožíky a podobne.
   • Oznamovať zistené problémy a nenastúpenie vyučujúceho na vyučovanie, ak tento nepríde do 10 minút.
   • Zúčastňovať sa na spoločne plánovaných školských činnostiach a akciách školy (napr. verejné koncerty).
   • Počas vyučovania aktívne spolupracovať s učiteľom, nevyrušovať a nerozptyľovať
   • pozornosť spolužiakov.
   • Počas vyučovania nesmú žiaci opustiť budovu školy bez dovolenia učiteľa. Žiaci bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynechávajú.
   • Všetci žiaci sú povinní poznať a rešpektovať základné ustanovenia organizačného poriadku pre SZUŠ Diamonds, ktoré sa zaviazali plniť nástupom na SZUŠ Diamonds.
   • Všetci žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní správať sa tak, aby svojim konaním nepoškodili dobré meno školy, majú jej robiť česť a reprezentovať školu najlepšie ako vedia.

    

    

   Základné ustanovenia organizačného poriadku pre SZUŠ

   • Štúdium na SZUŠ Diamonds je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase.
   • Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci polroka alebo na konci školského roka. K odhláseniu zo štúdia je potrebné doručiť písomnú žiadosť o vyradenie zo štúdia a to k polroku do 31.12., ku koncu školského roka do 31.5. – viď samostantý bod školského poriadku.
   • Žiak, ktorý nebude riadne a včas vyradený zo štúdia, musí naďalej navštevovať školu a uhrádzať školné poplatky.
   • Ak žiak zanechal štúdium na SZUŠ Diamonds počas školského roka svojvoľne, prípadne z neodôvodneného rozhodnutia rodičov, musí rodič, alebo zákonný zástupca žiaka zaplatiť školné do konca príslušného polroka.
   • Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, alebo ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neplatí školné poplatky.

    

    

   Organizácia vyučovania

   • Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa schváleného rozvrhu hodín riaditeľkou školy. O rozvrhu hodín informuje žiakov vždy na začiatku školského roka triedny učiteľ.
   • Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách od 14:00, vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovanie trvá od pondelka do piatku a prebieha v budove školy ZŠ Opatovce nad Nitrou a na elokovaných pracoviskách školy (Prievidza, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno), kde je rozvrh hodín prispôsobený podmienkam.
   • Pokiaľ je žiak na výučbe viditeľne chorý, škola si vyhradzuje právo takéhoto žiaka poslať domov z výuky, aby chorobu ďalej na výuke nerozširoval.
   • Počas dní pracovného pokoja a počas školských prázdnin výuka spravidla neprebieha, prípadné mimoriadne sústredenia budú oznámené triednym učiteľom.
   • Žiaci prichádzajú na vyučovanie 10 minút pred začiatkom vyučovania. Vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov na vyučovanie. Žiaci zo školy ochádzajú bezprostredne po skončení výuky.
   • Žiaci chodia do školy čisto a vhodne upravení. Svoje veci majú označené tak, aby si ich v prípade výmeny bezpečne poznali.
   • Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase. Počet vymeškaných ospravedlnených hodín by mal byť maximálne 20% zo všetkých hodín za jeden školský rok.

   • V prípade, že žiak vymešká viac ako tri vyučovacie hodiny a dôvod neoznámi učiteľovi, tieto hodiny budú považované za neospravedlnené. Za päť neospravedlnených hodín môže riaditeľka školy žiaka vyradiť zo SZUŠ Diamonds na základe sústavného porušovania školského poriadku.

   • Žiaci si na vyučovanie nosia vhodné obutie, oblečenie a pomôcky podľa pokynov vyučujúceho.
   • Ak žiak nie je na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny.
   • V osobných veciach sa žiak obracia na svojho triedneho učiteľa, v neprítomnosti učiteľa na riaditeľku školy.
   • Dôvod neprítomnosti žiaka je rodič povinný oznámiť učiteľovi nejneskôr do dvoch dní.

    

    

   Starostlivosť o majetok školy a osobné veci

   • Žiaci sú povinní šetriť a chrániť majetok školy, učebnice, učebné pomôcky, tanečné kostými a iné. Zodpovedajú za čistotu a poriadok v triedach vyučovania. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobia škole majetkovú škodu, musia ju po dohode s riaditeľkou školy svojpomocne odstrániť alebo nahradiť v plnom rozsahu.
   • Manipulovať s oknami a žalúziami môžu len v prítomnosti učiteľa na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňajú z okien, nevykrikujú a nevyhadzujú von papiere či iný odpad.
   • Žiaci nepíšu na lavice, steny, nežujú a nelepia žuvačky na nábytok. Šetria podlahu, nepoužívajú ostré predmety, zápalky a pod., odpadky zahadzujú len do odpadkových košov.
   • Žiaci nevstupujú do triedy s jedlom ani s horúcimi nápojmi z automatov.
   • Pred vchodom do budovy si očistia obuv. Vstup do tried sa povoľuje iba v tanečnej obuvi prípadne ponožkách alebo v prezúvkach.
   • Žiaci nenosia do školy zbytočné a drahé veci, väčšie finančné čiastky a pod. Škola nenesie zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci, ani za mobilné telefóny.
   • Na chodbách školy sú žiaci aj rodičia povinní zdržiavať sa v úplnej tichosti, aby hlasným hovorom nenarušovali vyučovanie v triedach.
   • Rodičia sa nezdržiavajú počas vyučovania v priestoroch školy, ani nemajú prístup na vyučovanie. Raz ročne usporadúva SZUŠ Diamonds otvorenú hodinu pre rodičov.
   • Všetky choreografie, ktoré sa žiaci učia na hodinách sú výlučným nehmotným vlastníctvom SZUŠ Diamonds. Žiak SZUŠ Diamonds, ktorý bude vyučovať iných žiakov, ktorí nenavštevujú SZUŠ Diamonds choreografie, môže byť vyradený zo SZUŠ Diamonds, a to rozhodnutím riaditeľky školy.
   • Na koncerty a na vystúpenia má byť oblečenie žiakov primerané dôležitosti podujatia.
   • Na verejných a interných koncertoch a vystúpeniach sú žiaci a nimi pozvaní hostia povinní zachovávať kľud, majú prispieť k vytvoreniu slávnostnej atmosféry koncertu či vystúpenia.

    

    

   Školné

   • Školné sa platí polročne prevodom na účet SZUŠ ( číslo účtu: 401 186 2229/7500,

   IBAN SK52 7500 0000 0040 1562 0630 ) alebo poštovou poukážkou typu U.

    

   • Výška školného od školského roka 2019/2020 je urečená nasledovne:
   • hudobný aj tanečný odbor 15€/mesiac
   • žiaci navštevujúci dva odbory súčasne 25€/mesiac
   • ďalšie krúžky vrámci SZUŠ Diamonds 5€/mesiac
   • žiak, ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie na zber údajov platí ku školnému +15€/mesiac v TO a +50€/mesiac v HO
   • noví žiaci platia prvý polrok a rodičovský poplatok naraz pri nástupe na štúdium. Na prvej hodine je potrebné mať uhradené všetky poplatky.
   • následne sa školné platí v lehotách: 1.polrok do 30.05., 2.polrok do 30.11.
   • Rodičovský poplatok  25€/rok pre tanečný odbor a 15€/rok pre hudobný odbor je splatný okrem nových žiakov do 30. júna. Platí sa na rovnaký účet ako školné s tými istými pokynmi. (v prípade, že budete uhrádzať školné a rodičovský poplatok spolu, treba to uviesť do poznámky  – školné za dieťa - meno, skupina, ktorý polrok a rodičovský poplatok.)
   • Pri odovzdaní prihlášky sa platí 5€ ZÁPISNÉ v hotovosti pani učiteľke.
   • Rodičovský poplatok bol odsúhlasený rodičmi na rodičovskom združení v mesiaci október 2011 s platnosťou od školského roka 2011/2012. Finančné prostriedky z rodičovského poplatku budú využité predovšetkým na zhotovovanie kostýmov, zabezpečenie cien pre deti do rôznych súťaží a podujatí organizovaných školou a prípadnú autobusovú prepravu pre žiakov SZUŠ Diamonds na vystúpenia alebo súťaže. Ďalej budú využívané na úhradu nákladov súvisiacich s Tradičnou vianočnou párty a Záverečného programu školy.
   • Pri platbe školného postupuje rodič alebo zákonný zástupca podľa pokynov v infoletáku, ktorý je priložý k prihláške žiaka.
   • Školný poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke sa peniaze nevracajú. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov  nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.
   • V prípade, že za žiaka nie je zaplatené školné v stanovenej lehote a výške, môže riaditeľka SZUŠ uložiť pokutu – spoplatnenú upomienku vo výške 15€ so splatnosťou do 7 dní od doručenia upomienky.
   • Zriaďovateľ SZUŠ Diamonds môže odpustiť školné pri predložení žiadosti a doloženého potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.
   1. V prípade dlhodobej choroby dieťaťa – jeden celý mesiac a viac – je možné požiadať o vrátenie školného za daný mesiac. Je potrebné doniesť žiadosť o vrátenie časti školného z dôvodu choroby, kde je potrebné uviesť číslo účtu a doniesť potvrdenie od lekárky, kde bude jasne napísaná dĺžka ochorenia dieťaťa.

    

   Hodnotenie a klasifikácia

   • O prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na triednych aktívoch a po dohovore s vyučujúcim v čase vyučovacej hodiny žiaka, prípadne v doobedných hodinách.
   • Prospech žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito stupňami:

   1 – výborný

   2 – chválitebný

   3 – uspokojivý

   4 – neuspokojivý.

   • Ak nie je možné žiaka klasifikovať v 1. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľka školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za prvý polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za 1. polrok.
   • Ak nie je možné žiaka klasifikovať v 2. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľka školy náhradný termín skúšok, a to spravidla v poslednom týždni letných prázdnin.

    

    

   Odhlásenie žiaka 

   Odhlásenie žiaka je možné iba písomnou žiadosťou o vyradenie žiaka zo štúdia zaslanou na adresu školy a to v dvoch termínoch:

   • k prvému polroku školského roka – k 31.1. - žiadosť treba zaslať do 31.12.
   • ku koncu školského roka – k 30.6. – žiadosť treba zaslať do 31.5.
   • do konca týchto dvoch termínov musí byť žiak už riadne vyradený, preto treba žiadosť odoslať skôr, žiak, ktorý nebude riadne a včas vyradený zo štúdia, musí naďalej navštevovať školu a uhrádzať školné poplatky.

    

    

   Všeobecné informácie:

   • v prípade, že sa žiak nemôže dostaviť na tréning pre chorobu alebo iný dôvod, je rodič povinný informovať o tejto skutočnosti triedneho učiteľa formou sms deň vopred, alebo najneskôr do 9:00 hodiny ráno
   • pokiaľ sa žiak nemôže aktívne zúčastniť výuky napríklad je po chorobe alebo kvôli úrazu, ale naďalej navštevuje školu alebo materskú školu, je povinný sa zúčastňovať na vyučovaní aspoň pozeraním, umožní mu to ľahší nástup po chorobe
   • pokiaľ je žiak na výučbe viditeľne chorý, škola si vyhradzuje právo takéhoto žiaka poslať domov z výuky, aby chorobu ďalej na výuke nerozširoval
   • počas všetkých školských prázdnin a štátnych sviatkov výuka v SZUŠ neprebieha
   • všetci žiaci TO sú povinní na hodinách nosiť tanečnú obuv – tzv. cvičky, pokiaľ žiak nebude mať zabezpečené správne tanečné cvičky, nemôže sa zúčastňovať vystúpení, vhodnú obuv zabezpečuje škola na náklady zákonného zástupcu
   • všetci žiaci TO sú na hodinách povinní nosiť vhodné oblečenie a to dresy a legíny alebo pančušky, iné oblečenie na hodinách je povolené iba po dohode s triednym učiteľom
   • všetci žiaci TO na hodinách musia byť upravení – vlasy v cope alebo drdole, ofinku treba mať zafixovanú sponkami alebo čelenkou
   • všetci žiaci HO nosia na hodiny prezúvky a učebné pomôcky podľa pokynov učiteľa.

    

   Záverečné ustanovenia

   • Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 1.5.2019.

    

   V Prievidzi dňa 15.4.2019                                                

    

    

    

   Dodatok číslo 1.  k školskému poriadku SZUŠ Diamonds

    

   Školné

    

   • Výška školného od školského roka 2020/2021 je určená nasledovne:
   • hudobný aj tanečný odbor 17€/mesiac
   • žiaci navštevujúci dva odbory súčasne 29€/mesiac
   • ďalšie krúžky v rámci SZUŠ Diamonds 5€/mesiac
   • žiak, ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie na zber údajov platí ku školnému +20€/mesiac v TO a + 60€/mesiac v HO
   • noví žiaci platia prvý polrok a rodičovský poplatok naraz pri nástupe na štúdium. Na prvej hodine je potrebné mať uhradené všetky poplatky.
   • následne sa školné platí v lehotách: 1.polrok do 30.05., 2.polrok do 30.11.

   Naďalej zostáva v platnosti celé znenie Školského poriadku SZUŠ Diamonds, s výnimkou znenia tohto dodatku.

   V Prievidzi dňa 4.3.2020                                                 

    

    

    

   Dodatok číslo 2.  k školskému poriadku SZUŠ Diamonds

    

   Školné

    

   • Výška školného od školského roka 2022/2023 je určená nasledovne:
   • zápisné 10 €
   • školné pre hudobný aj tanečný odbor 17€/mesiac, doobedné hodiny tried MINI 20€/mesiac
   • rodičovský poplatok 30€/rok pre tanečný odbor ( v poplatku je zahrnuté zapožičanie kostýmu) a 15€ pre hudobný odbor, doobedné triedy MINI rodičovský poplatok neplatia
   • žiaci navštevujúci dva odbory súčasne 29€/mesiac
   • ďalšie krúžky v rámci SZUŠ Diamonds 10€/mesiac
   • žiak, ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie na zber údajov platí ku školnému +30€/mesiac v TO a + 80€/mesiac v HO
   • noví žiaci platia prvý polrok a rodičovský poplatok naraz pri nástupe na štúdium. Na prvej hodine je potrebné mať uhradené všetky poplatky.
   • následne sa školné platí v lehotách: 1.polrok do 30.05., 2.polrok do 30.11., rodičovský poplatok do 30.6. Školné sa platí vždy popredu. Napr. na školský rok 2023/2024 je potrebné uhradiť školné do 30. 5. 2023
   • pokiaľ nebudeme platbu evidovať včas, dieťa sa na výuke nebude môcť zúčastňovať, môže byť vyradené zo štúdia a môže byť udelená pokuta za neskorú úhradu vo výške 25€.
   • školný poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu krátkodobej choroby sa peniaze nevracajú. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.
   • v prípade dlhodobého ochorenia žiaka - mesiac a viac, je možné požiadať si s potvrdením od lekára odpustenie školného za dané obdobie. V prípade finančných problémov je možné sa individuálne dohodnúť, pričom je potrebné zaslať mailom alebo poštou žiadosť.

    

   Naďalej zostáva v platnosti celé znenie Školského poriadku SZUŠ Diamonds, s výnimkou znenia tohto dodatku.

   Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popisV Prievidzi dňa 6.4.2022                                                

    

   Info k platbe:
   Školný a rodičovský poplatok prosíme uhrádzať prevodom na účet (z účtu alebo zloženkou). Na nižšie uvedený účet sa nedajú robiť vklady v hotovosti.
   Číslo účtu: 401 562 0630/7500 banka ČSOB, IBAN: SK52 7500 0000 0040 1562 0630
   Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a presný názov skupiny, do ktorej je zaradené