• Školné:
    ● Výška školného: hudobný aj tanečný odbor 17 €/mesiac.
    ● Žiaci navštevujúci dva odbory súčasne 29 €/mesiac.

    ● Noví žiaci platia prvý polrok a rodičovský poplatok naraz po prijatí na štúdium.
    ● Následne sa školné platí polročne v lehotách: 1.polrok do 30.05., 2.polrok do 30.11., pričom je možné si požiadať mailom alebo poštou o rozdelenie platieb podľa aktuálnej možnosti platby.
    ● Rodičovský poplatok 30€/rok pre tanečný odbor ( v poplatku je zahrnuté zapožičanie kostýmu) a 15€ pre hudobný odbor, a je splatný následne okrem nových žiakov do 30. júna. Platí sa na rovnaký účet ako školné s tými istými pokynmi. V prípade, že budete uhrádzať školné a rodičovský poplatok spolu, treba to uviesť do poznámky školné za dieťa meno, skupina, ktorý polrok a rodičovský poplatok. Rodičovský poplatok je v prípade zanechania štúdia nevratný.

    ● Ďaľšie krúžky v rámci SZUŠ Diamonds 10€/ mesiac. 

    ● Žiak, ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie na zber údajov platí ku školnému +30€/mesiac v TO a +80€/mesiac v HO.
    ● Pokiaľ nebudeme platbu evidovať včas, dieťa sa na výuke nebude môcť zúčastňovať, môže byť vyradené zo štúdia a môže byť udelená pokuta za neskorú úhradu vo výške 25€.
    ● Školný poplatok je jedna ucelená suma, nepreratúva sa na hodiny a v prípade predčasného ukončenia štúdia alebo neúčasti na výuke aj z dôvodu krátkodobej choroby sa peniaze nevracajú. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.
    ● Info k platbe:
    Školný a rodičovský poplatok prosíme uhrádzať prevodom na účet (z účtu alebo zloženkou). Na nižšie uvedený účet sa nedajú robiť vklady v hotovosti.
    Číslo účtu: 401 562 0630/7500 banka ČSOB, IBAN: SK52 7500 0000 0040 1562 0630
    Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a presný názov skupiny, do ktorej je zaradené.
    ● V prípade dlhodobého ochorenia žiaka - mesiac a viac, je možné požiadať si s potvrdením od lekára odpustenie školného za dané obdobie. V prípade finančných problémov je možné sa individuálne dohodnúť, pričom je potrebné zaslať mailom alebo poštou žiadosť.