• Zápis z rodičovského združenia – November 2023

   1. Školský poriadok

   Odporúčame všetkým rodičom a žiakom pri nástupe na štúdium prečítať školský poriadok, v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie ohľadom platieb, ospravedlňovania žiakov, prípadného ukončenia štúdia.

   V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 v dôsledku zvyšovania prevádzkových a režijných nákladov plánujeme zvýšiť školné v skupinovom odbore na 20 €/mesiac a v individuálnom na 23 €/mesiac.

   V súťažných triedach budú rozpočítavané náklady na sústredenia formou príplatku ku školnému.

    

   1. Zapožičiavanie kostýmov

   Zapožičiavanie kostýmov na školský rok bude opäť formou vratnej zálohy. Výška zálohy je podľa náročnosti kostýmu. Starostlivosť o kostým preberajú rodičia, kostým deti využívajú iba na vystúpenia.  Na konci školského roka sa kostýmy  odovzdávajú v dohodnutom termíne oprané. V prípade fľakov, zatrhnutia, prípadne iného poškodenia kostýmu sa strhne adekvátna hodnota zo zálohy. Odporúčame prípadné fľaky aj opakovane skúsiť odstrániť, v prípade dodatočného prania, prípadne odstránenia fľakov nami vám bude toto pranie účtované.

    

   1. Informácie na webe

   Odporúčame sledovať našu webovú stránku, kde sú uvedené aj podklady ku platbe školného, školský poriadok a FB stránku kvôli novinkám, pridať sa do skupiny SZUŠ Diamonds Online 1, kde pani učiteľky pridávajú videá aktuálnych choreografií na domáce precvičovanie.

    

   1. 2 % dane

   SZUŠ Diamonds má založené občianske združenie Tanec deťom-Diamonds prostredníctvom ktorého môžete odovzdať našej škole 2% z daní.   Tlačivá budú k dispozícii u pani učiteliek, prípadne na stiahnutie na našej stránke od januára.

    

   1. Ospravedlňovanie žiakov a informácie

   Žiadame rodičov, aby každú neprítomnosť žiaka ospravedlňovali formou sms na čísle 0911 588 313 a v prípade akýchkoľvek informácii telefonovali na rovnaké telefónne číslo.                                                                                                               

   Žiadame rodičov, aby nekontaktovali pani učiteľky formou Messengeru, Whatsappu prípadne na ich súkromných tel. číslach a rešpektovali formu ospravedlňovania a zisťovania informácií našej školy prostredníctvom pani Glonekovej  na čísle 0911 588 313.   

    

   1. Úprava žiaka na tréningu

   Prosíme rodičov a hlavne žiakov, aby dbali na úpravu detí na tréningoch. Dievčatá majú oblečené dresy, legíny, alebo pančušky. Vlasy upravené v cope. Chlapci šedé tepláky, biele tričko, prípadne tielko.  Tanečnú obuv- piškóty, vodu na pitie.

   Pred tréningom vycikať. Poprosíme dbať na dochvíľnosť. Malé deti sprevádza max 1 rodič. Počas tréningov sa rodičia nezdržiavajú v tanečných sálach ani v priestoroch školy s výnimkou rodičov malých tried. V šatniach aj na hodinách sa žiaci správajú v tichosti.

    

   Hudobný odbor- v priestoroch školy sa pohybujú v prezuvkách.

    

   1. Školský výlet do SND

   Každý rok usporadúvame školský výlet do SND. O termíne vždy včas informujeme formou plagátu a sms. Na výlet je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom zákonného zástupcu (nie žiak povedal pani učiteľke) smskou na tel.čislo 0911 588 313.

    

   1. Ponukový list

   Každý rok zverejňujeme ponukový list s možnosťou objednať si školské tričká, mikiny, vaky, fľašky, hrnčeky s logom školy.

    

   1. Vystúpenia

   Podmienkou účasti na vystúpení je absolvovanie 2 tréningov pred vystúpením kvôli nacvičeniu postavení. Pokiaľ sa nedohodnú s učiteľkou inak a neprídu, na vystúpenie neidú. Vystúpenia sú povinné a aj generálka pred vystúpením. Treba dodržiavať časy stretnutí!!! Vystúpenie je jediná forma odprezentovania výsledkov a úspechov žiakov a školy. Počet detí na vystúpení má výpovednú hodnotu o prístupe žiakov a rodičov.

    

   1. Súťaže

   Pripravujeme veľký projekt spojený s hudobným odborom. Žiaci zároveň nacvičujú v rámci tréningov choreografie a na základne ich prístupu a výsledkov vyberáme súťažné choreografie. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti na súťažiach vedieme žiakov k tomu, aby sa pri prípadnej neúčasti na súťaži neurážali, ale brali to ako motiváciu na sebe viac pracovať.

   Pokiaľ je trieda vybraná na súťaž, štartovné v spoločných choreografiách sa uhrádza nasledovne:

   •    - prvú časť hradí škola podľa aktuálnych možností,
   •    - druhú časť hradia spoločne rodičia danej triedy, pričom rodičia hradia aj náklady na dopravu.

   V sólových choreografiách si poplatky hradia rodičia.

   Sústredenia, ktoré sú navyše bežných tréningov si budú súťažné triedy hradiť formou symbolického doplatku ku školnému, ktoré im škola oznámi priebežne počas školského roka. 

    

   1. Školné

   Školné za 2.polrok sa platí vždy do 30.11. Informujeme Vás o tom aj prostredníctvom sms správy. V máji sa hradí školné na nasledujúci 1.polrok školského roka. Vzhľadom na to, že žiaci sú prihlásení na štúdium (nie na školský rok), automaticky pokračujú v štúdiu aj ďalší rok. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nechcete pokračovať v štúdiu, je potrebné žiaka odhlásiť formou písomnej a rodičom podpísanej žiadosti. Prosíme o dodržiavanie termínov platieb za školné.

    

   1.  Oceňovanie žiakov

   Oceňovanie žiakov na záverečnom vystúpení. S rodičmi sme preberali problematiku oceňovania, vzhľadom na to, že niektoré deti ťažšie zvládali, že neboli ocenené.

    

   1. Pripravované podujatia

   Termíny pripravovaných podujatí: Vianočná párty – 15.12., naša sála, Vianočný koncert HO – 8.12., Galéria Imricha Vysočana, Záverečný koncert HO – 7.6., Galéria Imricha Vysočana, Záverečné vystúpenie -14.6., Dom kultúry Prievidza.